Ardam Tehlikeli Atık Yönetimi | Ara Depolama | Geri Dönüşüm

1.OSB Büyük Selçuklu Cad. No: 5 Sincan | ANKARA 0 312 267 22 33 info@ardamtehlikeliatik.com
Ardam Tehlikeli Atık Yönetimi | Ara Depolama | Geri Dönüşüm Logo

Adres

1.OSB Büyük Selçuklu Cad. No: 5 Sincan | ANKARA

Telefon

0 312 267 22 33

0 533 068 30 82 / 83

0 312 267 22 90

E-posta Adresleri

info@ardamtehlikeliatik.com

Tehlikeli Atıkların Depolanması

Tehlikeli Atıkların Depolanması

Ardam Tehlikeli Atık Yönetimi, tesisinizde oluşan tehlikeli atıkların Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli tüm prosedürler tamamlanarak güvenli bir biçimde depolanabilmesi hizmetini sunmaktadır.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca; ara depolama tesisleri, nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da çevre lisansı almış geri kazanım ve bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlığın uygun görüşü ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Bakanlıktan Çevre Lisansı alınması zorunludur.

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği uyarınca atık kabul kriterleri;

1) Ara depolama tesislerinde, tesis lisansında belirtilen atıkların haricinde atık kabul edilmez. Düzgün şekilde ambalajlanmamış, tehlikeli atıklar için lisanslı bir araçla taşınmamış ve mevzuatı gereğince ulusal atık taşıma formu düzenlenmesi gereken atıklar için form düzenlenmeden gelen atıklar tesise kabul edilemez. Tehlikeli atıkların ara depolama tesisine kabul edilmelerinden ve tesiste depolanmalarından önce atıkların bileşimi ile ilgili bilginin sağlanması gereklidir. Atık üreticisinin, atığın bu tesislerde kabul edilebilmesi için atığın depolama tesisine naklinden önce atığın bileşimini ve diğer önemli özelliklerini içeren bilgi ve belgeleri hazırlamış olması zorunludur.

2) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık Listesinde (M) işareti ile işaretlenen atıkların tehlikeli olup olmadığına ilişkin analizin atık üreticisince ara depolama tesisine sunulması ve ara depolama tesisince de atığın belirtilen atık olup olmadığına ilişkin aşağıda bulunan kimyasal içerikleri ve fiziksel özelliklerine ilişkin doğrulama testlerinin tesiste bulunacak laboratuarda yapılması zorunludur. Ayrıca, ara depolama tesisine kabul edilecek bütün atık kodları için atıkların geri kazanım/bertarafına ilişkin analizlerin atık üreticilerince temin edilerek ara depolama işletmecisine verilmesi zorunludur.

3) Atıkların analizinde aşağıdaki kimyasal içerikleri ve fiziksel özellikleri dikkate alınır:

a) Çeşitli ağır metal konsantrasyonları,
b) İnorganik kirleticilerin konsantrasyonu,
c) Organik kirleticilerin konsantrasyonu,
ç) Atıkların katı, sıvı, gaz, parlama noktası, donma noktası ve pH parametreleri içeren fiziksel özelliklerin tanımları.

Kaynak: www.cevreonline.com